REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.FLEXGIPS.COM

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystania przez Użytkowników z informacji przedstawionych na Stronie Internetowej www.flexgips.com, zwanej dalej „Stroną”.
2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu proszony jest o niekorzystanie z niniejszej Strony.
3. Podmiotem oferującym treści na Stronie i Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkowników jest Paweł Łabuda „Intersystem” ul. Zakole 4/27, 39-432 Gorzyce, zwany dalej „Właścicielem”.
4. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Właściciel powołał Administratora Strony, zwanego dalej „Administratorem”, który jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną i techniczną (w tym wizualną) udostępnianych zasobów.
5. Treść materiałów jest zawsze uzgadniana z Właścicielem i dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej Właściciela.
6. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na Stronie, stanowią własność Właściciela Strony.
7. W związku z poszanowaniem prawa Użytkownika do prywatności, Właściciel zapewnia o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych zawartych zwłaszcza na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
8. Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Strony.
9. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Właściciela.
10. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z Regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1 § 6.

§2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY
1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem.
3. Użytkownik zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela nie będzie wykorzystywać kopii bądź części niniejszej Strony lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych.
4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony czy uzyskanie przysługujących mu praw dostępu.
5. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania ze Strony www.flexgips.com zgodnie z jej przeznaczeniem.

§3 USŁUGI OFEROWANE PRZEZ STRONĘ
1. Oferowane przes stronę usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia na Stronę, a zakończona w chwili opuszczenia serwisu lub wysłania zapytania lub zapytania o ofertę z przesłaniem plików dotyczących szczegółów zapytania.
3. Uzytkownik korzysta z usług Strony zgodnie z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
4. Kontakt – Użytkownik ma możliwość wysłania do Właściciela przez zakładkę kontakt zapytania do właściciela podając swoje dane niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.
5. Zapytanie o ofertę – Zapytanie o ofertę służy przesłaniu przez użytkownika zainteresowanego konkretnym detalem zapytania do Właściciela celem przedstawienia poza Stroną oferty Sprzedaży .Umowa Sprzedaży zostaje zawarta poza Stroną. Użytkownik ma możliwość podłączenia do zapytania plików doprecyzowujących jego zapytanie. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przesłania klientowi oferty. Aby skorzystać z tej usługi należy wejść w zakładkę Zapytania ofertowe aktywująca się poprzez zakładkę Zapytanie o ofertę/Zamówienie. Więcej o zapytaniu o ofertę i zamówieniach oraz rysunki detali (tutaj).

§4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych o Właścicielu i jego produktach. Nie stanowią one oferty w myśl przepisów Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), jak również nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
3. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
4. Niniejsza Strona zawiera łącza do innych stron internetowych, które zamieszczone zostały wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Informuje się Użytkowników, iż witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać podczas ich przeglądania. Właściciel Strony wskazuje, iż nie ponosi on odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przesłanki określone w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.ze zm.).
2. Administratorem Danych osobowych serwisu jest : PAWEŁ ŁABUDA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PAWEŁ ŁABUDA “INTERSYSTEM”, ul. Zakole 4/27, 39-432 Gorzyce, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8671045040, REGON 830277992.
3. Informacje o danych osobowych zawarte są w polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: flexgips@gmail.com
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
4. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie.