Polityka prywatności strony internetowej www.flexgips.com

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.flexgips.com (zwanym dalej „Serwisem”) został stworzony i przyjęty przez Właściciela Serwisu Paweł Łabuda „Intersystem” ul. Zakole 4/27, 39-432 Gorzyce w celu:
podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisywane jest problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis,
udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 10 stycznia 2014 r.,
wskazania zasad zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach obowiązujące w Serwisie.
Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu jest: Paweł Łabuda “INTERSYSTEM”, ul. Zakole 4/27, 39-432 Gorzyce,
Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: flexgips@gmail.com
Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,
dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,
marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni (wysyłanie Newsletter) do czasu jej wycofania,
odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5
w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody,
Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych
Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, prezentacji wizerunku, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
Przekazywanie danych
Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i usług, Kancelarii prawnych, firm obsługujących wierzytelności),
prowadzącym zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie usług świadczonych przez Administratora
firmom kurierskim obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
sprostowanie danych,
usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych,
dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię,
przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Serwis może zawierć odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zastrzega się jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Proponuje się, by przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją bądź administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo, iż na podstawie umów w ramach Serwisu www.flexgips.com może wynająć miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności Użytkowników serwisów internetowych. Należy liczyć się z faktem, iż Właściciel Serwisu może nie mieć realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawia się Użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Właściciel Serwisu jest otwarty na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 12 poniżej. Zapewnia się, że każde takie zgłoszenie zostanie przeanalizowane, a odpowiedź na zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres poczty elektronicznej: flexgips@gmail.com